Skip to main content
x

Кафедра английского языка и МП

Кафедра  тарихы:

Ағылшынтілікафедрасыөзқызметін 1965 жылы кафедра негізінқалаушы, ғылым кандидаты, Ждановатындағы ЛМУтүлегі Георгий Исаевич Богинніңжетекшілігіменбастады.

Г. И. Богинағабәрін жаңаданбастауға тура келді. Г. И. Богинағылшынтілібөліміүшін бай кітапқорынқұрып, ММУ, Воронеж университетініңжәнееліміздіңбасқа да танымалжоғарыоқуорындарыныңтүлектерінжұмысқашақырды. Кафедра өзініңалғашқытүлектерініскеасырғаннанкейін, сондай-ақ, бөлімніңеңүздіктүлектеріненоқытушылардытаңдаушешілді.

Г. И. Богинніңәсері тек оқупроцесіменшектелмеген. Кафедрадаағылшынәндерінің хоры болды, театр қойылымдарықойылды, ағылшынтіліндекештерөткізілді, АҚШ, Жаңа Зеландия, Канада, Үндістан, Австралия, Ұлыбритания, Африка және т. б. студенттеріменбелсенді хат алмасужүргізді.

КафедраныңдамуынаЕремияоқытушылары Н. Л., Машикова Р. З., Немченко Н. Ф., Красникова Л. Н. жәнебасқа да көптегеноқытушыларүлкенүлесқосты.             

Қазіргіуақытта кафедра ағылшынтіліжәнеоқытуәдістемесікафедрасыболыпөзгертілді. Кафедра 1960-шы жылдары Георгий Исаевич Богин мен оныңкомандасыменсалынғандәстүрлер мен ғылыми-әдістемелікбазанысақтапкеледі. 50 жылданастамуақытбойы кафедра Қазақстандажәнешетелдетабыстыжұмысістейтінкөптегентүлектердішығарды.

Қазіргіуақыттакафедрадабакалавриаттыңкелесімамандықтарыбойыншадайындықжүргізіледі: "шеттілі: екішеттілі" (ағылшынжәненемістілдері; ағылшынжәнеқытайтілдері) және "Аудармаісі", соныменқатар кафедра "Шеттілі: екішеттілі"мамандығыбойыншамагистрлер мен PhDдокторларындайындайды.

Кафедраныңбарлықоқытушыларыбазалықбілімі бар, магистрлер, ғылымкандидаттарынемесеPhDдокторларыболыптабылады. Оқытушылардыңбасымбөлігі ҚМУ түлектеріболыптабылады. Ш. Уәлиханов. Кейбіроқытушылар магистратура және докторантура бағдарламасыбойыншашетелдеоқыды: Габдуллина З. Е. (Ұлыбритания), Кенжеханова Н. К. (КХДР), Уранова З. С. (КХДР). Кафедрада "Болашақ" жәнебасқа да бағдарламаларстипендиаттарыжұмысістейді, шетелдік ЖОО-да тағылымдамаданөткен: Исмагулова А. Е. (АҚШ), Боргуль Н. М. (АҚШ), Моисеева Е. В. (АҚШ).

Ағылшынтіліжәне МП кафедрасыныңоқытушыларыүнеміҚазақстандажәнешетелдердетағылымдамаданөтіп, біліктілігінарттырукурстарынанөтеді, конференцияларға, ғылыми-зерттеужобалары мен конкурстарғақатысады, Оқуқұралдары мен монографияларшығарады. Көптегеноқытушыларкөпшілік ашық онлайн-курсконференциялары мен курстарынақатысушыларсертификаттарыныңиегерлеріболыптабылады, грамоталары, алғысхаттары бар жәнеәртүрлігранттардыңиегерлеріболыптабылады. Кафедрадаәржылдары ҚР БҒМ "Жоғарыоқуорныныңүздікоқытушысы" мемлекеттікгрантынаиеболғаноқытушыларжұмысістейді: Исмагулова А. Е., Дальбергенова Л. Е., Сагындыкова Ж. О. (қосаатқарушы).

Ағылшынтіліжәнеоқытуәдістемесікафедрасыныңоқытушылары тек оқуүрдісіменшектелмей, білімалушылардыңинтеллектуалдықжәнеруханиәлеуетінқалыптастыруғасапалыкөзқарастыұстанады. Жылсайын кафедра студенттікғылыми-практикалықконференциялар, әлеуеттіжұмысберушілермендөңгелекүстелдер, кураторлықсағаттарөткізеді. Кафедрадаағылшынтіліндесөйлеудағдыларынжақсартқысыкелетіндергеарналғанағылшынтіліндетілиесі бар клуб жұмысістейді, оныңжұмысына АҚШ, Техастан келгенмұғалім Наила Ислам жетекшілікетеді.

 

Рыспаева Динара Сарсембайқызы

К.ф.н., и.о. доцента
Телефон +7 (7162) 25-03-36;
Аудитория №417, Корпус № 1
E-mail: ismainagul@mail.ru

Рыспаева Динара Сарсембайқызы

«Ағылшын тілі және оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі

Білім беру бағдарламалары:
·    5В011900 – Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын, неміс)
·    5В020700 – Аударма ісі
·    6М011900 – Шет тілі: екі шет тілі (магистратура)
·    6D011900 – Шет тілі: екі шет тілі (докторантура)

Оқу және ғылыми зертханалар:
1.    414 кабинет – лингафон кабинеті;
2.    416 кабинет – лингафон кабинеті;
3.    420 кабинет – компьютерлік сынып;
4.    423 кабинет – компьютерлік сынып.

Кафедраның ОПҚ:

 

1. Рыспаева Динара Сарсембайқызы- филология ғылымдарының кандидаты, доцент, ағылшынтіліжәнеОӘкафедрасымеңгерушісі

2.        Астафьева Юлия Валерьевна - педагогика ғылымдарыныңмагистрі, ағаоқытушы

3.        АшимоваАйданаКайратовна - педагогика ғылымдарыныңмагистрі, ағаоқытушы

4.        АшкееваМадина Муратовна - педагогика ғылымдарыныңмагистрі, оқытушы

5.        Боргуль Наталья Михайловна - педагогика ғылымдарыныңмагистрі, ағаоқытушы

6.        БурдыгаИрина Владимировна - педагогика ғылымдарыныңмагистрі, ағаоқытушы

7.        Габдуллина Зарина Еслямбековна - гуманитарлықғылымдармагистрі, оқытушы

8.        ДальбергеноваЛяззатЕлемесқызы - философия докторы (PhD), доцент

9.        ДюсенбаеваМәншукЕсболатовна - педагогика ғылымдарыныңмагистрі, оқытушы

10.    Ехсанова Жулдыз Абдрахмановна - педагогика ғылымдарыныңмагистрі, оқытушы

11.    Жүкенова Алма Карисовна - филология ғылымдарының кандидаты, доцент

12.    Заяц Татьяна Валерьевна - педагогика ғылымдарыныңмагистрі, ағаоқытушы

13.   ИсмагуловаАйнагүлЕрболатқызы - филология ғылымдарының кандидаты, доцент, филология және педагогика факультетінің деканы

14.    КапаргазинаАйнагүлЖұмабекқызы- педагогикағылымдарыныңмагистрі, оқытушы

15.    КенжехановаНурбакытКашкинбаевна- философия докторы (PhD), оқытушы

16.    Моисеева Елена Валерьевна -педагогика магистрі, ағаоқытушы

17.    Мукажанова Гульнар Жилкайдаровна, педагогика ғылымдарыныңмагистрі, ағаоқытушы

18.    Немченко Наталья Федоровна - филология ғылымдарының кандидаты, акад. профессор

19.    Рамазанова ӘйгерімЕрікқызы - педагогика ғылымдарыныңмагистрі, оқытушы

20.    УрановаЗульфияСайрановна -филология магистрі, оқытушы

21.    Усманова Зарина Филатовна - педагогика ғылымдарыныңмагистрі, ағаоқытушы

     22.    Черниговцева Ольга Яковлевна - филология магистрі, оқытушы 


Кафедраның оқу-көмекші құрамы:
·    Нұрбаева Майра Әбдірашитқызы –кафедра лаборанты
·    Лаврик Ирина Анатольевна – кафедра лаборанты
Телефон: 8 (7162) 25-03-36
Кафедраның мекен-жайы: Абай к-сі, 76,  № 1 оқу ғимараты, №415 кабинет.

Кафедраны таныстыру