Перейти к основному содержанию
x

Идрисов Рашид Ашкенович

Отдел: Отделение довузовской подготовки
Должность: заведующий отделением довузовской подготовки, старший преподаватель кафедры Всеобщей истории и философии
Контакты: e-mail: Tarikhirashidi71@mail.ru
Сотовый телефон: 8 7476906919
Рабочий телефон: 8(716 2) 32 82 94
Образование           
Кокшетауский государственный университет им.Ш.Ш.Уалиханова. Специальность:преподаватель истории и географии,
Степень магистра: магистр гуманитарных наук, 2013г.
Стажировки и научные деятельность:
Болондық үдерісті енгізу принциптеріне көшуге арналған 2012 ж. қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша арнайы біліктілікті арттыру курстарының семинар және тренинг-семинарларын өтті. 25.05.-3.06.2015 ж. «Өрлеу» КҚҰО ПК ЖОО педагогикалық мамандықтары оқытушыларының курстарын өтті. (Алматы қ. Қазақстан.- Дюссельдорф қ. Германия). 29.01.2016 ж. «EDTECH» атты Халықаралық Білім беру Орталығының «Талапкерлер жоо дейінгі дайындық жүргізудің жаңа жолдары мен әдістері» оқыту семинары өтілді.

Изданные статьи:
1.    Тарихты оқытудағы жаңа технологияларды енгізу тиімділігі туралы.  Ш.Уәлиханов атындағы  КМУ хабаршысы. Кокшетау 2007 ж. 69-70 б.       
2.    Педагогикалық технологияландыру – ұстаздық біліктілікті арттыру негізі. Семей қ. 2007 ж.
3.    Қазіргі замандағы географиялық білім берудің экологизациясы туралы. Ш.Уәлиханов    
4.    ат.  КМУ хабаршысы – 2. Республикалық ғылыми – әдістемелік конференция материалдары. Көкшетау 2007 ж. 147-148 б.    
5.    Совершенствование методики современного урока истории «Уалихановские чтения – 13».   
       Кокшетау,2008. С. 108-110
6.    Педагогикалық технологияландыру-ұстаздық біліктілікті арттыру негізі. Шоқан тағылымы-13.  Көкшетау, 2008. 110-112 б.  
7.    Положение мусульманских школ в системе образования Российской империи во второй половине ХІХ в. в Акмолинской и Семипалатинской областях.  г. Омск 2009 г.         
8.    Традиционное образование казахов Акмолинской и Семипалатинской областей    во II половине XIX- в начале XX века. г. Омск - Костанай 2009 г. C. 305-307
9.    Оқытудың жаңа технологиялары. Шоқан тағлымы-14. Көкшетау,2009. 70-78 б.
10.    Профессиональные школы степного коая ХІХ и начале ХХ в. Валихановские чтения-14. Кокшетау,2009 г.  С.141-143
11.    Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төраралық етуі - Орта Азиядағы жаңа саяси серпіліс. Астана 2010 г.    
12.    Роль интерактивных методов в процессе обучения. «Валихановские чтения -14». Кокшетау2010г.
13.    Причины распространения псевдорелигиозных движений на постсоветском пространстве.  г. Караганды 2010 г.
14.    Сущность коммуникативного подхода в обучении школьников на уроках истории// Материалы ІІ  Международной научно-практической конференции «Формирование профессиональной  компетентности будущих специалистов в условиях КТО: опыт,проблемы и перспективы». Кокшетау 2010 г. С. 167-170
15.    Орталық Азия аймағы елдерінің сыртқы саяси басымдықтарындағы ерекшеліктер. «Жуасов оқулары -15». г.  ЖШС «Гласир»,2011-468 б. 315-418 б. Караганда 2011 г.
16.    Оқыту барысында әдіс ретінде қолданылатын технологиялар. ХҒ-ПК «Шоқан тағылымы -15» г. Кокшетау 2011г. 108-11 б.
17.    Творческий потенциал – знамение времени. Республиканская научно-практическая конференция «Жуасовские чтения-16» Қарағанды қ.2012ж.
18.    Смағұл Сәдуақасұлы және ұлт тағдырындағы жастар туралы. Шоқан тағылымы-16. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. сәуір 2012 ж.
19.    Қазақстандағы дін мен мемлекет арасындағы қарым-қатынастар мәселесі.Дін және ұлттық қауіпсіздік. Аймақтық ғылыми-практикалық конференция.29.02.2012ж. Көкшетау қ.
20.    Тәуелсіздіктің 20 жылдығы – Ел тарихындағы жарқын беті. «Университет, қоғам, инновациялық даму: тәжірибе және перспективалар». Уәлиханов ат. КМУ және Ақмола облысындағы жоғары білімнің 50-жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Көкшетау қ.2012ж.
21.    Алаш қайраткері Смағұл Сәдуақасұлы және патриотизм мәселесі. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция Шоқан тағылымы-17.- Көкшетау қ.2013ж.
22.    Потанин Г.Н. қазақ-орыс мәдени ықпалдастығы мен қызметтестігінің жаршысы. Международная научно- практическая конференция  «Актуальные проблемы истории и социально- гуманитарных наук», посвященная 75-летию  профессора К.К. Абуева.- Кокшетау, 2014.
23.    Жумабек Ташенов – государственный и общественный деятель /Zhumabek Tashenov – statesman and public figure patriot. The Third International conference on development of historical and political sciences in Eurasia Proceedings of the Conference. - Austria,Vienna, (Австрия, Вена).2015.
24.    М.Ж.Көпейұлының дін мәселесі жөніндегі ойлары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Қазақстан тарихындағы исламның рухани тұлғалары.2829.04.2015ж.Көкшетау қ.
25.     Мәлік Ғабдуллинннің батырлық және әдебиетші жолы. Ш.Уәлиханов ат. КМУ. Көкшетау қ. 25.11. 2015 г.  
26.    Нурсултан Назарбаев – человек эпоха. 29.11. 2015 ж., Мәскеу қ.
27.    С.Сәдуақасұлы және қазақ жеріндегі шаруашылық жүргізу мәселесі. Шоқан тағылымы-20. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 5.09.2016ж.
28.    ХХ ғасырдың басындағы қазақ жеріндегі шаруашылық жүргізу мәселесі және Смағұл Сәдуақасұлы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. «Тәуелсіздік: тарих, бүгінгі күн,болашақ.». ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған. Семей қ. 9.12.2016ж.
29.    С. Сәдуақасовтың әдеби-публицистикалық мұралары. Шоқан тағылымы-21. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 20-21 сәуір 2017 ж.
30.    Алаш қозғалысының идеялары және кеңестік билік.
31.    Кеңес дәуіріндегі қазақ мемлекетшілдігі идеясы және Смағұл Сәдуақасов.
32.    Еуразиялық идеяның тарихи ерекшеліктері мен оның қазіргі интеграциялық дамудағы рөлі. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Көкшетау қ.6-7 қазан 2017ж.

СПИСОК

научных и научно-методических  трудов

старшего преподавателя кафедры всеобщей истории и СГД, м.г.н.

Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова,

Идрисова Рашида Ашкеновича

 

Р/с

 

-

п/п

Атауы

 

-

 

Название

 

Баспа немесе

қолжазба

құқында

-

Печатный или на правах рукописи

Баспа, журнал

(атауы, №, жылы, беттерi),

авторлық куәліктің, патенттің  №

-

Издательство, журнал (название, год, № страницы),

№ авторского свидетельства, патента

Баспа табақтар

-

 

Количество печатных листов

Қосалқы авторлардың аты-жөні

-

Ф.И.О. соавторов

1

2

3

4

5

6

                                                        

1

Смағұл Сәдуақасовтың әдеби-публицистикалық мұралары.

Электронды баспа

«Шоқан тағылымы-21» халықаралық ғылыми-практикалық конференция.

20-21.04.2017ж.

0,1

Утегенов М.З.

2

Алаш қозғалысының идеялары және кеңестік билік

баспа

«Қазіргі Қазақстан – Алаш партиясының орындалған арман» атты Алаш партиясының 100-жылдығына арналған аймақтық ғылыми-практикалық конференциясы. Ж.Мусин ат. Қазақ жоғарғы педагогикалық колледжі. 24.05.2017ж.

87 бет,

5,4 б.т.

-

3

Кеңес дәуіріндегі қазақ мемлекетшілдігі идеясы және Смағұл Сәдуақасов.

 

 

баспа

«Алаш идеялары және Кеңестік билік» аймақтық ғылыми-практикалық конференция «Алаш тағылымы және тәуелсіздік». Көкшетау қ. 25.05.2017ж.

352б.

22,0

б.т.

-

 

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ИДЕЯНЫҢ ТАРИХИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ОНЫҢ ҚАЗІРГІ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ДАМУДАҒЫ РӨЛІ».

Электронды баспа

«Евразийская идея и интеграционные процессы на постсоветском пространстве» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы.Ш.Уәлиханов ат.КМУ.

6 қазан 2017ж. Қазақстан, Көкшетау қ.

 

0,1 п.л

Жусупова Р.К.

 

Лидер в потоке истории.

Баспа

 

 

 

 

Печат.

Редакционно-издательский отдел НИУ ЮКГУ им. М. Ауэзова, Сборник материалов  Международной научно -практической конференции «Феномен Н.А.Назарбаева: политическое кредо и инициативы»

- Шымкент, 2018., -стр. 133-136.  

Объем 20.

1 п.л. 323 стр.

Тираж 50

Абдрахманова С.А.,

Жапарова К.Г.

 

4

Смағұл Сәдуақасұлы тұлғасын зерттеудің өзектілігі

Баспа

 

 

 

 

Печат.

РИО КГУ им. Ш.Уалиханова,

 «ШОҚАН ОҚУЛАРЫ-22» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Көкшетау қ. 27.04. 2018

Объем 14,8 п.л. Тираж 100 экз. 236 стр. І том.

-

5

Ғұн көшпелі мемлекетінің шекаралық стратегиясы

Баспа

 

 

 

 

Печат.

Қазақ тарихы. Республикалық ғылыми-әдістемелік журналы. №9(166) қараша 2018ж. 17-18 б.

Шартты б.т.-4

Уәлиев Т.А.

 

Алтын Орда және ислам: қазақ мемлекеттілігінің тағдыршешті кезеңі.

Баспа/

печатный

Көкшетау қ. ҚР Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері, тарих ғ. д., профессор Қ.Қ.Әбуевтің 80 жылдық мерейтойына арналған «Отан тарихының деректануы мен тарихнамасының өзекті мәселелері»18.01.2019. РИО КГУ им.Ш.Уалиханова 01.2019ж

0,2

Уәлиев Т.А., Ахметова Г.Б.

 

Использование современных интерактивных методов обучения на занятиях по истории

Электрондық баспа

Көкшетау қ. ҚР Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері, тарих ғ. Д., профессор Қ.Қ.Әбуевтің 80 жылдық мерейтойына арналған «Отан тарихының деректануы мен тарихнамасының өзекті мәселелері»18.01.2019 .

0.25 б.т./ 4 бет.

 

Жусупова Р.К.

 

С. Сәдуақасов және қоғамдағы білім беру мәселелері

Электрондық баспа

«Шоқан оқулары – 23» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. РИО КГУ им.Ш.Уалиханова. 26.04.2019 Т.1 жинақ материалдары.

35-39б. - Көкшетау қ.  2019ж.

4,8 п.л.

Жусупова Р.К.,

Ахметова Г.Б.

 

С.Сәдуақасұлы және қазақ жеріндегі шаруашылықты дамыту мәселелері

Электрондық баспа

КМУ-нің С.Сәдуақасов ат. АЭИ

40 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Көкшетау қ. РИО КГУ им.Ш.Уалиханова .29.11.2019ж.

0,2

-

 

Казахстанский патриотизм - основа укрепления государства.

Баспа

 

 

 

Печат.

 «Общенациональное движение «Бобек»

Сборник материалов V Международной научно- практической конференции   «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ : ВЫЗОВЫ ХХІ ВЕКА». – Нур-Султан, 2019. – стр.17-19. ISBN 978-601-332-366-4

0.25 б.т./ 4 бет.

 

 

 

0.25 п.л./ 4стр.

Жапарова К.Г.

Абдрахманова С.А.,

 

 

Дипломатия және консулдық қызмет тарихы.

Оқу құралы

Баспа

 

 

 

Печат.

Көкшетау қ. РИО КГУ им.Ш.Уалиханова. 24.01.2017ж.

8,4

б.т.

Жапарова К.Г.

Абдрахманова С.А.,

 

 

Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы.

Оқу құралы

Баспа

 

 

 

Печат.

Көкшетау қ. РИО КГУ им.Ш.Уалиханова .14.09.2018ж.

8,75 б.т.

Уәлиев Т.А.

 

Археология.

Оқу құралы

Баспа

 

 

 

Печат.

Көкшетау қ. РИО КГУ им.Ш.Уалиханова .28.12.2019ж.

9,5 б.т.

-

 

Издание учебных пособий:
1.    Всеобщая история в именах и понятиях. Информационный справочник. КГУ им.Ш.Уалиханова.2010г.
2.    Тарихи география. Оқу құралы Ш.Уәлиханов ат.КМУ Көкшетау, 2013ж.
3.    Ресей және Кеңес мемлекетінің тарихы. Оқу құралы Ш.Уәлиханов ат.КМУ Көкшетау, 2014ж.
4.    Дінтану. Оқу құралы Ш.Уәлиханов ат.КМУ Көкшетау, 2015ж.
5.    История дипломатии и консульской службы. Учебное пособие,КГУ им. Ш.Уалиханова, 2016ж.  
6.    Дипломатия және консулдық қызмет тарихы. Оқу құралы Ш.Уәлиханов ат.КМУ Көкшетау, 2017ж.