Skip to main content
x

Медициналық факультет

                                  МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІНІҢ

                                   ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

     Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті11.12.2012 ж. №12019134 білім беру қызметімен айналысуға мемлекеттік лицензияға 5B130100 "Жалпы медицина" мамандығы бойынша № 023 қосымшаны алды.

            2018 жылы алғаш рет оқу мерзімі – 5 жыл +2 жыл интернатура (дәрігер біліктілігін берумен ) оқуға қабылданды. Оқу түрі-күндізгі. Оқыту тілі-қазақ, орыс, ағылшын. Бакалавриат + 2 жыл интернатурада 5 жыл оқуын аяқтаған түлекке дәрігер біліктілігі берілген жоғары медициналық білімі туралы диплом, оқыған пәндер тізімі, академиялық сағат көлемі көрсетілген дипломға қосымша (транскрипт) және интернатураны бітіргені туралы куәлік беріледі.Бітіруші заңнамада белгіленген тәртіппен бес бағыт бойынша дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберіледі: терапевт, акушер-гинеколог, хирург, педиатр, жалпы практика дәрігері. Бітірушінің магистратурада немесе резидентурада одан әрі оқуын жалғастыру құқығы бар.5 жыл оқуды аяқтаған және клиникалық практикамен байланысты емес мамандық бойынша жұмыс істеуге ниет білдірген түлекке медицина бакалавры академиялық дәрежесі беріле отырып, жоғары медициналық білімі туралы диплом, оқыған пәндердің тізімі мен академиялық сағат көлемі көрсетілген дипломға қосымша (транскрипт) беріледі. Медицина бакалаврының магистратурада оқуды жалғастыруға мүмкіндігі бар.

            2019 жылдан бастап оқу мерзімі 6 жылды құрайды: 5 жыл бакалавриат + 1 жыл интернатура жалпы дәрігерлік практика бағыты бойынша (дәрігер біліктілігін, медицина ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін берумен ). Оқу түрі-күндізгі. Оқыту тілі-қазақ, орыс, ағылшын.Медицина бакалавры резидентурада тар мамандықтар бойынша және докторантурада оқуды жалғастыруға мүмкіндігі бар.

Білім беру бағдарламалары                                                        
Бакалавриат:

·         5B130100 «Жалпымедицина» 

·         6В10101 «Жалпы медицина»   

·         6В10103 «Медбикеісі»  

Қарағанды және Астана медициналықуниверситеттеріменоблыс орталығының медициналық ұйымдарының клиникалық базалары мен практикалық оқу сабақтарын өткізу үшін ынтымақтастық туралы меморандум даржасалды.

Медицина факультетінің миссиясы – ҚР Денсаулықсақтаужәнеғылымсаласындамытудыңмемлекеттікбағдарламасынжүзегеасыруғабағытталғанжәнеқазіргізаманғыинновациялық, тәжірибелік-бағдарланғантехнологияларғаиебіліктібәсекегеқабілеттімедициналықмамандардыдаярлау.

Білім беру бағдарламасының миссиясы – бәсекегеқабілеттімамандардыдаярлаудаоқытудыңзаманауиәдістеріненгізуүшінбілімберуүдерісіндеинновациялық, жоғарытехнологиялықжәнесимуляциялықжабдықтарды, ақпараттықтехнологиялардыпайдалану.

Факультеттің мақсаты – медициналық көмек көрсету кезінде қоғамның қажеттілік терін қанағаттандыруға, медицинада, ғылым мен практикада озықинновациялық технологияларды қолдануға және дамытуға, ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың жетістіктерін пайдалануға, Ақмола облысы халқының денсаулығын нығайтуға қабілетті білікті мамандарды даярлау. 

Кадрлық әлеует:

Медицина факультетінің деканы – м.ғ.д. Муратбекова Светлана Кабденовна;

Екі кафедра:

 –клиникалықпәндеркафедрасы(кафедра меңгерушісі – м.ғ.к.ТұрлыбековҚайрат Караұлы);

- морфология, физиология жәнежалпы общей патологиякафедрасы(кафедра меңгерушісі – м.ғ.к. Айтқұлов Мұрат Тілеуғабылұлы).

- оқытушы-профессорлар құрамы жасақталған. 

 

 

Муратбекова Светлана Кабденовна


Контакты: 77-07-07
Часы приема: 226 каб
Пн, Ср, Чт, Пт-14:00-16:00 ч. Сб-09:00-10:30ч.

Муратбекова Светлана Кабденовна

Медицина факультетінің деканы, м.ғ.д.

Макенов Жанат Вахитович

Магистр финансов, ст.преподаватель
Контакты: 77-15-69, 8-747-994-28-66
Часы приема: 226 каб
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт-14:00-16:00 ч. Сб-09:00-10:30ч.

Макенов Жанат Вахитович

Медицина факультеті деканының шетел студенттерімен жұмыс жасау жөніндегі орынбасары

Оспанова Шамшикамал Шакуовна

Магистр финансов, ст.преподаватель
Контакты: 77-15-69, 8-747-994-28-66
Часы приема: 226 каб
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт-14:00-16:00 ч. Сб-09:00-10:30ч.

Оспанова Шамшикамал Шакуовна

Тәрбие жұмысы жөніндегі әдіскер

Узакпаева Инабат Канатовна

Магистр финансов, ст.преподаватель
Контакты: 77-15-69, 8-747-994-28-66
Часы приема: 226 каб
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт-14:00-16:00 ч. Сб-09:00-10:30ч.

Узакпаева Инабат Канатовна

Оқу - әдістемелік жұмыс жөніндегі әдіскер

Заманауижоғарытехнологиялыққұрал-саймандарменжабдықталғанжаңакабинеттерашылды:

- анатомия;

- 3D графикадағыадаманатомиясы;

- патологиялық анатомия және гистология;

- физиология;

- травматология;

- акушерлікжәне гинекология;

- педиатрия;

- реанимация,

- хирургия;

- психологиялық тұрғыдан жеңілдеу аймағы;

- тәуелсіз бағалау орталығы; 

- мейірбикеісі;

- дәрісзалдары;

- «Виртуалдымедициналық академия»мультимедиялықсынып;

- 3D графикадағыақпараттықмедициналықоқытутехнологиялары;  

-  №4 дәріс залы;

-  №5дәріс залы;

- медициналық әдебиеттің оқу залы, оның ішінде электрондық оқу залы.

Студенттерконтингенті

«Жалпы медицина» мамандығында  31.10.2019 ж. жағдай бойынша студенттер контингенті  331 адамды құрады, оның ішінде 95 адам облыс әкімінің гранты, 10 студент – АӘК, БҒМ гранттары бойынша 22 студент, атаулы шәкіртақы 7 студентке тағайындалды, қалған 103 студент – ақылы негізде оқиды (оның ішінде Бұланды ЖАО – 2, Зеренді – 2, Біржан сал – 5, Астрахан – 5, Сандықтау – 1, Жақсы – 2.  Аудандардың ЖАО шарт жасаумен оқитын студенттердің жалпы саны - 14).

 

Интернатура

6-7 курс интернатурасына 27 студент қабылданды, оның ішінде ҚР ДСМ гранттары бар18 студент, ҚР ДСМ-мен 2020 жылдың соңына дейін оқу және стипендиямен қамтамасыз ету үшін ақы төлеу бойынша келісім-шарт жасалды. Бакалавриат және интернатураның барлық бағыттары бойынша білім беру бағдарламалары әзірленді.

Шетел студенттері туралы ақпарат 

2018 жылы Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті      «SunTrap 786 LIMITED» фирмасымен (директоры  Sheikh Farooq (Шейх Фарух) шарт жасады. Шартқа сәйкес, университет фирмаға Үндістаннан талапкерлерді тарту бойынша 08.06.2023 жылға дейін көмек көрсету туралы құқық берді.

2019 жылы Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті ISMEDUTECHPVTLTD фирмасы атынан директор dr.SonaliPotuмен ынтымақтастық туралы шарт жасасты. Шартқа сәйкес университет ISMEDUTECHPVTLTD фирмасы атынан директор dr.SonaliPotuмен 08.06.2024 ж. дейін фирмаға Үндістаннан талапкерлерді тарту бойынша 08.06.2023 жылға дейін көмек көрсету туралы құқық берді, сонымен қатар, университет ОсОО «Educational Advisor» (Эдюкешнл Эдвайзор) фирмасының атынан Sajjad Ahmed (Сажжад А.М) ынтымақтастық туралы шарт жасады. Шартқа сәйкес университет ОсОО «Educational Advisor» (Эдюкешнл Эдвайзор) фирмасына Пәкістаннан талапкерлерді тарту бойынша 08.06.2023 жылға дейін көмек көрсету туралы құқық берді.

Бүгінгі таңда университеттің 1 және 2-курстарында Үндістан мемлекетінің 51  студенті білім алуда.    

        Медицина факультеті деканының шетел студенттерімен жұмыс жасау жөніндегі орынбасары - Макенов Ж.В.