Skip to main content
x

7М01506 – Информатика (көптілді білім беру)

Білім беру саласының коды мен атауы: 7M01 – Педагогикалық ғылымдар

Код және оқу бағыты мен атауы: 7M015 – Жаратылыстану- ғылыми пәндер бойынша мұғалімдерді дайындау

 

Білім беру бағдарламасы:

7М01506 – Информатика (көптілді білім беру)

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты

коммерцияландыру мақсатында оқу-әдістемелік бағдарламалық өнімдерді, инновациялық техника мен оқыту әдістемесін әзірлейтін, информатика мен робототехниканы оқыту әдістемесі саласында ғылыми-зерттеу қызметінің дағдылары бар педагогика ғылымдарының магистрлерін даярлау

Білім беру бағдарламасының өзектілігі

Республиканың мектептері мен жоғары оқу орындарын IT-пәндерді оқытудың қазіргі заманғы әдістерін әзірлеуге және қолдануға, білім берудегі IT-технологиялар құралдарын басқаруға, информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі саласындағы ғылыми зерттеу бағдарламасын әзірлеуге, білім беруді және қоғамды ақпараттандыру саласындағы перспективалық бағыттарды анықтауға қабілетті көптілді педагогикалық кадрлармен қамтамасыз ету қажеттілігінен туындап отыр.

Ғылыми дәрежесі берілді

7М01506 – Информатика (көптілді білім беру) мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі

Кәсіби қызмет объектісі

  • білім беруді ақпараттандыру ғылыми-зерттеу мекемелері мен орталықтары;
  •  жалпы білім беретін, орта арнайы, жоғары білім беретін оқу орындары;
  •  өз қызметінде білім беретін компьютерлік технологияларды пайдаланатын әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдар

Білім беру бағдарламасында күтілетін сабақтар тізімі

  • кіші ғылыми қызметкер ретінде;
  • орта, арнайы орта және жоғары оқу орындарында, академияларда ассистент, информатика және компьютерлік цикл пәндерінің оқытушысы;

 

Типтік оқу жоспары

 

1 семестр (15 апта)

Кред

 

2 семестр (15 апта)

Кред

ЖООК

_ LANG72360  Шетел тілі (Кәсіби)

3

ЖООК

_ PED72110   Жоғары мектеп педагогикасы

3

ЖООК

_ HIST72201 Ғылымның тарихы мен философиясы

3

ЖООК

IT72118  Ғылыми зерттеулерді жобалау және коммерцияландыру негіздері

5

ЖООК

_PSYC72004 Басқару психологиясы

3

ТК

_ IT72109    Java тілінде бағдарламалау

5

ЖООК

_ IT73116   Білім беруді ақпараттандыру және оқыту мәселелері

3

ТК

_ IT72113    Компьютерлік желілер, Интернет және мультимедиа-технологиялар

ЖООК

_ IT72102     Алгоритмдер және олардың күрделілігі

5

ТК

_ IT72102     Ғылыми мәтіндерді беттеу кезінде Scribus қолдану

5

ЖООК

_ IT73117   Жоғары мектепте информатиканы оқыту әдістемесі

5

ТК

_IT73101 Ғылыми зерттеулерде LaTex қолдану әдіснамасы

ЖООК

_ IT72105     Робототехникалық жүйелер мен құрылғыларды моделдеу

5

ТК

_ IT73122   IT-технологияларды қолдану арқылы педагогикалық зерттеулер жүргізу

3

 

 

 

ТК

_ IT73121   Информатиканы оқытуда CLIL әдісі

 

 

 

ТК

_ IT73123   R  ғылыми есептеулерде

5

 

 

 

ТК

_IT73105 Python ғылыми есептеулерде

 

_NIRMMD71 Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)

3

 

_ NIRM72 Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)

4

 

Барлығы

30

 

Барлығы

30

 

3 семестр (15 апта)

Кред

 

4 семестр (15 апта)

Кред

ЖООК

_ IT73115   Arduino негізінде робототехникалық жүйелер мен құрылғыларды моделдеу

5

ЖООК

_IP71  Зерттеу тәжірибесі

5

ТК

_ IT73118   Мобильді қосымшаларды бағдарламалау (Android)

3

 

_NIRMMD71 Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, оның ішінде тағылымдамадан өту және магистрлік диссертацияны орындау (МҒЗЖ)

13

ТК

_ IT73125   Мобильді қосымшаларды бағдарламалау (iOS)

 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау (МДРжҚ)

12

ТК

_ IT73107   Объектілі-бағытталған бағдарламалау

5

 

 

 

ТК

_ IT73615  UML-бағдарламалау

 

 

 

ТК

_ IT73119   Таңдаулы Информатика тараулары бойынша оқыту әдістемесі

5

 

 

 

ТК

_ IT73120   Жоғары мектепте бағдарламалауды оқыту әдістемесі

 

 

 

ТК

_ IT72115   Case studies технологиясы

5

 

 

 

ТК

_ IT72117   IT-пәндерді оқытудағы инновация

 

 

 

ЖООК

_ PP71  Педагогикалық тәжірибе

3

 

 

 

 

_ NIRM73 Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)

4

 

 

 

 

Барлығы

30

 

Барлығы

30

 

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДІ БАСҚАРУДЫҢ ОРТАҚ ЖҮЙЕСІ:

http://esuvo.platonus.kz/#/register/education_program/application/15358