Skip to main content
x

Диспетчерлік бөлім

Диспетчерлік бөлім, каб. 409, бас оқу ғимараты

Байланыс телефоны: (87162) 72-19-51

Диспетчерлік бөлім келесі қызметтерді атқарады:

  • Сабақ кестесін құру мақсатында факультеттердің академиялық күнтізбелерін, университеттің аудиториялық қоры туралы мәліметтер сияқты құжаттар пакетін қалыптастыру:
  • оқу ғимараттарының аудиториялық қорының есебін жүргізу және оларды бөлу;
  • бакалавриат, магистратура және докторантураға (күндізгі және сырттай қашықтықтан оқыту нысандары) арналған оқу сабақтарының кестесін құру;
  • күндізгі және сырттай қашықтықтан оқыту нысандары, магистратура және докторантура үшін де аралық және қорытынды аттестаттау кестесін құру;
  • профессор-оқытушы құрамының жұмысбастылығының есебін жүргізу;
  • аралық аттестаттаудың өткізілуін бақылау.

 

ДБ жетекшісі: Ахриева Любовь Ахметовна, e-mail:do221@mail.ru
ДБ әдіскері: Бушуева Елена Викторовна, e-mail:Bushueva.73@inbox.ru
ДБ әдіскері: Билялова Күлтай Мұсылманбекқызы, e-mail:ms.kulya@list.ru
ДБ әдіскері: Омарова Гүлжан Мұқсынқызы,e-mail:gulzhan_do221@mail.ru 
ДБ әдіскері: Николаева Юлия Валерьевна, e-mail: nikolaeva_256@mail.ru

Диспетчерлік бөлімнің  2018-2019 оқу жылына арналған

жұмыс жоспары

 

р/н

Жоспарланған іс-шара атаулары

Жауапты атқарушы, қоса атқарушылар 

Орындау мерзімдері

Ескерту

Орындалуы туралы белгі

1

2

3

4

5

6

1

Аудитория қорының оқу жылының басына дайындық  деңгейін бақылау

ДБ жетекшісі,  бөлім әдіскерлері

тамыз2018ж.

 

 

2

Күндізгі оқыту нысаны (магистратура мен докторантураны қоса алғанда) бойынша дәріс лектерін қалыптастыру

ДБ жетекшісі,  бөлім әдіскерлері

тамыз201.

желтоқсан 201.

 

 

3

Сырттай-қашықтықтан оқыту бойынша дәріс лектерін қалыптастыру

ДБ жетекшісі,  бөлім әдіскерлері

оқу жылы бойы

 

 

4

Сырттай-қашықтықтан оқыту  нысаны бойынша сабақ кестесін құру және бекітуге ұсыну

ДБ жетекшісі,  бөлім әдіскерлері

академиялық күнтізбеге сәйкес

 

 

5

Сырттай-қашықтықтан оқыту нысаны бойынша оқу сабақтарының кестесін құру және бекітуге ұсыну

ДБ жетекшісі,  бөлім әдіскерлері

академиялық күнтізбеге сәйкес

 

 

6

ОЖСБ пәндері бойынша консультациялар өткізу кестесін құру

ДБ жетекшісі,  бөлім әдіскерлері

қыркүйек 201.

 

 

7

Қысқыжәнежазғыаралықаттестаттаукестесінқұру

ДБ жетекшісі,  бөлім әдіскерлері

академиялық күнтізбеге сәйкес

 

 

8

Күндізгіжәнесырттайқашықтықтаноқытунысанындаоқусабақтарыныңөткізілуінбақылау

ДБ жетекшісі,  бөлімәдіскерлері

оқу жылы бойы

 

 

9

Аралықаттестаттаудыңөткізілуінбақылаудыжүзегеасыру

ДБ жетекшісі,  бөлім әдіскерлері

академиялық күнтізбеге сәйкес

 

 

10

Аралық аттестаттауды қабылдау түрлерін бақылау

ДБ жетекшісі,  бөлім әдіскерлері

академиялық күнтізбеге сәйкес

 

 

11

Қорытынды аттестаттау кестесін құру

ДБ жетекшісі,  бөлім әдіскерлері

академиялық күнтізбеге сәйкес

 

 

12

Қорытындыаттестаттаудыңөткізілуінбақылау

ДБ жетекшісі,  бөлім әдіскерлері

академиялық күнтізбеге сәйкес

 

 

13

Аудиториялық қорды бөлу және АҚ тиімді пайдаланылуын бақылау

ДБ жетекшісі,  бөлім әдіскерлері

жыл бойы

 

 

14

Жазғы семестрді ұйымдастыру

ДБ жетекшісі,  бөлім әдіскерлері

жыл бойы

 

 

 

ДБ жетекшісі                                                                                                                         Л. Ахриева