Перейти к основному содержанию
x

Тлеубердина Умсын Темирбайқызы

 

Tleuberdina.jpg

ТЛЕУБЕРДИНА УМСЫН ТЕМИРБАЙҚЫЗЫ

1.Жұмыс орны: Ш. Уалиханов атындағы Көкшетау мемлеттік университеті

Факультеті: «ТАРИХ, ЗАҢТАНУ, ӨНЕР ЖӘНЕ СПОРТ» кафедрасы:  «Құқықтану», аға  оқытушысы.,з.ғ.м.

2.Білімі: Жоғары; А.М.атындағы Көкшетау  университетінің  Магистратурасы – 2010 ж; заң ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі

3.Еңбек өтілі:  35 жыл

4.Марапаттаулар:

Құрмет граматосы - Ақмола облысы білім басқармасының – 2007 ж

Алғыс хат- А.М .атындағы  Көкшетау университеті ректоры -2010 .

Құрмет граматосы  А.М .атындағы  Көкшетау университеті  ректоры -2012ж

Құрмет граматосы  Көкшетау мемлекеттік университеті ректоры -2019ж

5. Тәжірибие және ғылыми еңбектер:
- Болондық үдерісті енгізу принциптеріне көшуге арналған 2012 ж. қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша арнайы біліктілікті арттыру курстарының семинар және тренинг-семинарларын өттім.

- Университет бойынша ұйымдастырылған біліктілік курстары бойынша сертификаттар әр жылдар бойынша

Ғылыми  зерттеулер : Магистерлік диссертациия тақырыбы «Әдет ғұрып құқығының қазіргі құқықтық жүйедегі қолданылу мәселелері»,  мынадай басылымдарда жарияланды:

1.Әдет-ғұрып заңдарындағы жаза тағайындау жолдары:-Білім беру және ғылымның инновациялық дамуы:Қазіргі заман беталыстары мен болашақ көрінісі» Х/қ ғылыми-тәжрибелік конференция материалдарының жинағы . А.Мырзахметов атындағы Көкшетау унив.Хабаршысы.Т.3 2010-2011ж

2. Көшпелі қазақ қоғамындағы халық билігінің маңызы - А.Мырзахметов атындағы Көкшетау унив.Хабаршысы. №4  2011 ж  Б.142-144

3. Қазақ даласындағы билер сотының маңызы- А.Мырзахметов атындағы Көкшетау унив.Хабаршысы. №4  2011 ж.  Б.170-173

6.Жарияланған еңбектер саны: 52

 Оның ішінде:

- Журнал с импакт – фактором Томсон-рейтер, 2014 университет А.М. коллективно

- Вестник КазНУ. Серия юридическая. –Алматы: Қазақ университеті, 2015., --- Вестник ЕНУ Серия юридическая –Астана :2016,2017ж

-(коллективная монография)-Астана: АО КазГЮУ, 2016.-2261 с. (под общей редакцией Д.Д.Гимрановой  и проф.А.Н.Тесленко.университет КМУ коллективно.

7. Жүргізетін пәндері:

 Азаматтық құқық, Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, Мемлекет және құқық териясы, Адвокатура, Құқық негіздері, Жер құқығы,Экологиялық құқық;Кәсіпкерлік құқық; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері

8. жарияланған оқу құралдары:
1. Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы-  АМКУ : -2013ж

2.Әлеуметтік жұмысты  құқықтық қамтамасыз ету - КМУ :2016ж

3.Мемлекет және құқық теориясы -  соавторстве  Жардембек Ш. КМУ :2016ж

4.Жер және экологиялық құқық -  соавторстве  Нукиев Б.А. КМУ :2017ж

5.Жер қатынастарын құқықтық реттеу -  АМКУ : -2017ж

6.Адвокатура  соавторстве  Нукиев Б.А. - КМУ :2018ж

7.Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы - КМУ :2018ж

9.Жарияланған мақалалар:

1.Діни қызмет саласын мемлекеттік реттеудің құқықтық жолдары Международная научно-практическая конференция НАУКА И МЫ Омская гуманитарная академия / Сборник научных трудов /научно- практической конференции.-Кокшетау: КУАМ. 17-04-2014

2. Азаматтық қоғамды қалыптастыру қазіргі ммемлекет дамуының алғышарттары Азаматтық қоғамды қалыптастыру қазіргі ммемлекет дамуының алғышарттары 17-04-2014

3. Обратная сила уголовного закона системе общих принципов действияегово времени : Life Science JOURNAL 25-05-2014

4. Халықты жұмыспен қамту аясындағы мемлекеттің әлеуметтік саясатының құқықтық мәселелері : Международная научно-практическая конференция НАУКА И ВРЕМЯ Омская гуманитарная академия / Сборник научных трудов 29-10-2014

5. Мемлекеттік басқару жүйесінің ерекшелігі мен негізгі қызмет бағыттары: Международная научно-практическая конференция НАУКА И ВРЕМЯ Омская гуманитарная академия / Сборник научных трудов /научно- практической конференции.-Кокшетау: КУАМ. 29-10-2014

6. С ыбайлас жемқорлықтың орын алуы мен құқықтық реттелу мәселелері: Международная науч.практическая конференция «Антикоррупционная стратегия Казахстана на 2015-2025 годы: основные положения и пути реализации» Департамент Агенства РК по делам гос.службы и противодействию коррупции по Акм.области . 25-02-2015

7. «Ерекше қорғалатын табиғи объектілердің құқықтық режимі» Международная научно-практическая конференция НАУКА И МЫ ( 27-28 сәуір 2015 ж.) 20-04-2015

8. Әлеуметтік әріптестіктің әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы маңызы» Международная научно-практическая конференция НАУКА И МЫ Омская гуманитарная академия / Сборник научных трудов /научно- практической конференции.-Кокшетау: КУАМ. 20-04-2015

9. Қазақ қоғамындағы әдет ғұрып заңдарының әлеуметтік маңызы: Хабаршы /Вестник КазНУ им Аль Фараби. Серия юридическая. –Алматы: Альфараби атындағы Қазақ университеті 15-08-2015

10. Халықтар көші қоны,халықтардың аумақтық жылжу көрсеткіштері: Международная научно-практическая конференция НАУКА И МЫ Омская гуманитарная академия / Сборник научных трудов /.-Кокшетау: КУАМ. 15-11-2015

11. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестегі әлемдік тәжірибелерін қолдану: коллек.монография : Казахстан в условиях глобальных испытаний:ВЫЗОВЫ,УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ /под общ.ред.Д.Д.Гимрановой д.п.н., и Тесленко А.Н.д.с.н..,профессор.22.04.2016г

12. Әлеуметтік әріптестік – әлеуметтік- еңбек саласының тұрақты дамуының негізі: Уалихановские чтения -20»,посвященной празднованию 20-летия образ.КГУ им.Ш.Уалиханова международная научно-практическая конференция. 30-09-2016

13.  Құқық шығармашылық қызметінің пайда болуы мен заң ғылымдарының теориялық мәні:

Уалихановские чтения -20»,посвященной празднованию 20-летия образ.КГУ им.Ш.Уалиханова

30-09-2016

14. Қазақстанда азаматтық қоғамды дамытудың құқықтық негіздері: Вестник ЕНУ им.Гумилева. Серия Юридические науки. 27-04-2017

15. Современные правовые проблемы европейской интеграции: Международная научно-практическая конференция Журнал РИНЦ г.Чебоксары . 2017

16. Әдет ғұрып заңдардағы билер сотының ерекшелігі: Вестник ЕНУ им.Гумилева. серия юридических наук  . Вестник ЕНУ им.Гумилева. серия юридических наук. 20-11-2017

17. Организация раскрытия иметодика расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте,совершенных ОПГ. Международная научно-практическая конференция. / РФ Вестник Омского регионального института ISSN2305-6827. 20-04-2018

18. Құқықтық нигилизм – антиәлеумет тік көрініс ретінде: оның алдын алу жолдары:

Вестник Шоқан оқулары -22 г.Кокшетау 2018. 26-04-2018

19. Жазаны атқарушы мекемелер мен органдардың қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолдары Вестник ЕНУ им.Гумилева. серия юридических наук.

20. Принципы и общие условия судебной экспертизы как института уголовно-процессуального права:Вестник университета Бурятии.Серия юрид наук..20.02.2019г

10. Курс презентациясы – Элективті пәндер  бойынша  аралық факультет студенттеріне  заң мамандығы емес  топтарға арналған  : Құқық негіздері пәні : 29.02.2019ж